DẠNG MÀNG MÀU TỰ NHIÊN

LDPE CUỘN

LDPE MÀNG

LLDPE

DẠNG XAY NGHIỀN MÀU TỰ NHIÊN

LDPE MÀNG